Publicerad 5 mars 2008 Uppdaterad 6 mars 2008

”Vi hänvisar inte till kyrkan”

Ett kompakt nej. Så lyder socialsekreterarnas svar på frågan om de hänvisar klienter vidare till församlingarnas diakoner. Men samtidigt anser var fjärde socialsekreterare att kyrkan och andra frivilligorganisationer är på väg att bli en alternativ socialtjänst.

Socialtjänsten hänvisar klienter till kyrkan. Så löd rubriken till en artikel i SKTF-tidningen nr 3/2008.


Vi hade frågat diakoner runt om i landet om deras relation till kommunernas socialtjänst. Mer än hälften, 53 procent, upplevde att det under senare år har blivit vanligare att socialtjänsten hänvisar sina klienter vidare till kyrkan.


Dåligt bemötande och en restriktivare inställning från socialsekreterarnas sida. Så löd de vanligaste svaren när diakonerna skulle förklara vad de tror att ökningen beror på.


För att ta reda på om anställda inom socialtjänsten håller med om den verklighetsbeskrivningen frågade vi drygt 70 socialsekreterare som hanterar ekonomiskt bistånd runt om i landet.


Bara två personer – knappt tre procent av de tillfrågade – svarade ja på frågan om det har förekommit att klienter som får avslag på en ansökan om ekonomiskt bistånd har hänvisats till kyrkan för att få pengar. I övrigt känner socialsekreterarna inte igen sig i diakonernas beskrivning av hur det går till på landets socialkontor.


Hur kommer det sig då att diakonerna och socialsekreterarna har så olika bild av verkligheten? Någon entydig förklaring ges inte i SKTF-tidningens undersökning.


Karolin Olstam är socialsekreterare och en av dem som ingår i undersökningen. Hon betvivlar att socialsekreterare hänvisar klienter till kyrkan och påpekar att socialsekreterare och diakoner har olika perspektiv.


–Den som får avslag på en begäran om ekonomisk bistånd informeras ofta om olika fonder hos till exempel kyrkan. Då kan det nog hända att klienten upplever att hon eller han har blivit hänvisad till kyrkan och att diakonen sedan tar klientens version för sanning, säger Karolin Olstam.


På frågan om kyrkan och andra frivilligorganisationer är på väg att ta över allt mer av socialtjänstens ansvar svarar de flesta – 73 procent av socialsekreterarna i undersökningen – nej.


Av de 27 procent som instämmer helt eller delvis i påståendet anser flera att socialsekreterare tvingas göra allt snävare bedömningar, vilket har lett till att fler klienter vänder sig till kyrkan.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE