Publicerad 24 mars 2006 Uppdaterad 24 mars 2006

Tryggt men trist på äldreboenden

Bra omvårdnad men påtagliga brister i den sociala omsorgen. Många sitter mest och väntar på måltiderna, skriver länsstyrelsen efter fem års granskning av äldreomsorgen i Stockholms län.

Sedan 2001 har närmare 4 000 äldre och deras anhöriga intervjuats i granskningen som omfattar 300 äldreboenden och nästan 50 hemtjänstverksamheter i Stockholms län.


 


Slutsatsen är att målen för äldrepolitiken inte uppnås. Visserligen är omvårdnaden god och de äldre blir väl bemötta av personalen, men omsorgen måste fokusera mer på de äldres sociala behov. Den mest påtagliga bristen är tristessen. De äldre får sällan vara ute och det är ovanligt med individuellt anpassade aktiviteter.


 


”En vanlig syn i samlingsrummet är en påslagen TV som visar en utländsk såpopera. Några äldre sitter och halvsover, någon tittar mer intresserat. Ibland, men inte alltid, finns personal närvarande”, skriver länsstyrelsen.


 


I det fåtal goda exempel som länsstyrelsen funnit tar man hänsyn till de äldres levnadsvanor och upprättar en plan för varje boende över hela dygnet. Men de utgör undantag. På ett trettiotal äldreboenden finns så gott som inga aktiviteter, inte ens gemensamma, och i bara en fjärdedel av de verksamheter som granskats bedömer länsstyrelsen att den sociala miljön är trevlig och att aktiviteterna är fullgoda.


 


”Det händer inget här, jag bara sitter och väntar”, är en kommentar som länsstyrelsen tycker belyser tristessen.  


 


Länsstyrelsen lyfter också fram chefernas betydelse. Det finns ett klart samband mellan ett gott ledarskap med en närvarande och stödjande chef och personalens bemötande och kvaliteten i omsorgen. Men det finns en klar tendens att cheferna får mindre tid till den direkta arbetsledningen, skriver länsstyrelsen som drar slutsatsen att chefernas arbetssituation måste ses över.


 


Tillsynen av hemtjänsten visar bättre resultat. Jämfört med de äldre på särskilda boenden är de som får hemtjänst mer nöjda och tycker att de har större inflytande. Många tycker att personalen har för bråttom, och även här lyser de sociala insatserna med sin frånvaro, men sammantaget visar ändå tillsynen att hemtjänsten är klart bättre än sin rykte: ”Resultaten står i kontrast till den negativa bild av hemtjänsten som ofta målas upp”, skriver länsstyrelsen.


 


Hur ska då omsorgen bli bättre? I slutorden konstaterar länsstyrelsen att äldreomsorgen inte är dimensionerad för att omfatta social omsorg. Det finns inte tillräckligt med personal. Det krävs en kraftig höjning av kvaliteten överlag, och det är en politisk fråga som inte kan lösas genom tillsyn, skriver länsstyrelsen.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE