Publicerad 29 september 2005 Uppdaterad 29 september 2005

Svårast sjuka får sämst vård

Nästan hälften av de insatser i hemtjänsten som biståndsbedömarna beslutar om genomförs inte. Det framgår av en ny undersökning från Socialstyrelsen, som omfattar 8 000 anställda och 15 000 äldre och funktionshindrade.

 –Det är en anmärkningsvärt hög siffra, som riskerar att leda till såväl kvalitetsbrister som rättsförluster för brukarna, säger Gert Alaby, utredare på Socialstyrelsens äldreenhet.


Får äldre och funktionshindrade den hjälp de har rätt till? Så lyder den fråga som Socialstyrelsen sökt svaren på i den omfattande undersökning Tid för vård och omsorg.


Svaret på frågan är nej.


Anmärkningsvärt är det stora glapp som finns mellan den tid och de insatser som biståndsbedömarna beviljar och vad som hemtjänstpersonalen faktiskt utför hemma hos brukarna. Hela 40 procent av insatserna försvinner på vägen.


Men det är inte alla insatser som faller mellan stolarna. Personlig omvårdnad och inköp är sånt som utfördes i störst utsträckning. Däremot är glappet stort när det gäller insatser som social samvaro, rehabilitering, klädvård och hemskötsel.


I studien framgår också att de svårast sjuka får den sämsta vården. De som har stora funktionsnedsättningar och alltså är i stort behov av hjälp och stöd drabbas alltså hårdast av skillnaden mellan bedömd och utförd tid.


–Detta är naturligtvis extra allvarligt och tyder på att det finns ett systemfel i verksamheten, säger Gert Alaby.


Han ser flera olika möjliga förklaringar till att bedömd tid inte utförs. Dels kan det bero på att beslut om insatser och tiden för att utföra dem inte är realistiska. Dels kan det finnas skilda uppfattningar mellan biståndsbedömare och vårdpersonal om vad som bör göras.


–Oavsett vad den stora skillnaden beror på kan vi konstatera att det finns allvarliga och systematiska brister som drabbar äldre och funktionshindrade. Nu krävs åtgärder av politikerna och chefer i kommunerna så att biståndsbesluten verkligen kommer brukarna till del, säger Gert Alaby.


Undersökningen finns som pdf-fil på Socialstyrelsens hemsida. Klicka här!

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE