Publicerad 16 juni 2006 Uppdaterad 16 juni 2006

Svårast för psykiskt funktionshindrade

Psykiskt funktionshindrade har svårast att få hjälp men barnavårdsutredningarna har blivit bättre. Det visar Socialstyrelsens och länsstyrelsernas granskning av kommunernas socialtjänster.

Under 2005 registrerade länsstyrelserna omkring 2 000 tillsynsärenden av kommunala och enskilda verksamheter. 40 procent av granskningarna slutade med att länsstyrelserna påtalade brister eller kom med kritik.


 


Vanligast var brister på dokumentation i äldre- och handikappomsorgen.


I rapporten Social tillsyn 2005 har Socialstyrelsen listat de viktigaste iakttagelserna i granskningen:


 


Ekonomiskt bistånd


Trots att det fortfarande finns brister har många kommuner blivit bättre på att ta tillvara barnens perspektiv i familjer som är beroende av socialbidrag.


Många kommuner är dåliga på att göra individuella bedömningar av behovet av socialbidrag. Det är fortfarande vanligt att kommuner använder generella riktlinjer och riksnormen i sina bedömningar.


 


Barn och familj


Vanligt med brister i handläggningen och att utredningar drar ut på tiden. Barn kommer dock mer till tals i utredningarna.


 


Vård av personer med missbruksproblem


Kommunerna har ofta svårt att ordna boende åt hemlösa med missbruksproblem. Fortfarande brister i samordningen mellan kommuner och landsting när det gäller avgiftning.


 


Äldreomsorg


Brister i handläggningen. Till exempel vanligt att brukare inte får skriftliga utan bara muntliga beslut om insatser. Det får till följd att beslut inte går att överklaga.


Äldre på särskilda boenden har också svårt att få sociala aktiviteter. I hemtjänsten är det vanligt med kontinuitet både när det gäller tid och personal. En orsak är att flera olika enheter ofta är inblandade i besluten.


 


Handikappomsorg


Mycket vanligt med brist på bostäder för funktionshindrade, framför allt för psykiskt funktionshindrade. Personer med psykiska funktionshinder är den grupp som har allra svårast att få den hjälp och det stöd de behöver. Trots en viss positiv utveckling finns det enligt Socialstyrelsen mycket kvar att göra när det gäller stödet till psykiskt funktionshindrade.


 


Klicka här för att läsa hela rapporten på Socialstyrelsens webbplats.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE