Publicerad 1 februari 2002 Uppdaterad 1 februari 2002

Skarp kritik mot upphandlingar i Stockholm

Gatu- och fastighetsnämnden får skarp kritik av Stockholms stads revisorer för sina upphandlingar. Samtliga sex granskade ärendena saknar väsentlig dokumentation. Sättet att värdera anbuden ifrågasätts. Beloppet på de kritiserade upphandlingarna är på över 27 miljoner kronor.  

Syftet med granskningen är att bedöma om affärsmässighet, konkurrens och objektivitet har iakttagits vid upphandlingarna. Revisorerna har vid tidigare granskningar konstaterat allvarliga brister. Trots att gatu- och fastighetsnämnden därefter vidtagit åtgärder visar den nya granskningen att de har varit helt otillräckliga. Ytterligare åtgärder krävs omedelbart.


I samtliga sex granskade upphandlingar saknades väsentlig dokumentation i ärendemapparna. Särskilt allvarligt anser revisorerna det är att gatu- och fastighetskontoret trots uppmaningar inte kunnat hitta handlingar i rimlig tid. Förvaltningen fick sju veckor på sig att komplettera akterna. Därefter saknades fortfarande viktiga dokument. Efter ytterligare två månader kom några fram. Andra saknas fortfarande.


Enligt reglerna för allmänna handlingar måste handlingar som hör till ett upphandlingsärende arkiveras när ett avtal har upprättats. Det har inte skett.


Revisorerna kritiserar också det poängsystem som används vid utvärderingen av anbuden. De efterlyser klara riktlinjer för när och hur poängen ska användas och tydliga motiveringar för varför vissa fått kvalitetspoäng. Använda modeller vid utvärderingarna bör analyseras. Där finns utrymme för godtycke och subjektiva värderingar.


Revisorerna ifrågasätter gatu- och fastighetsnämndens mycket långtgående decentralisering. Upphandlingar är så tekniskt komplicerade att det krävs speciell kompetens.


Revisorerna kommer att fortsätta sin granskning av gatu- och fastighetskontorets upphandlingar.


 


 


 


 


 


 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE