Publicerad 24 oktober 2007 Uppdaterad 24 oktober 2007

Nya inspektörer för funktionshindrade

Stockholms stad har anställt landets två första funktionshinderinspektörer. Ann-Kristin Sandebjer och Lena Tengvall ska bidra till att funktionshindrade får bra stöd och hjälp.

–Det är väldigt roligt att få vara först, att få bygga upp en sådan här viktig funktion, säger Lena Tengvall.


Tillsammans med Ann-Kristin Sandebjer har hon just börjat på sitt nya jobb på socialtjänstförvaltningen vid Södra station på Södermalm i Stockholm.


Funktionshinderinspektörernas uppdrag är att granska insatserna brukarna får enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som säger att brukarna ska tillförsäkras goda levnadsvillkor.


–Vi ska se till att insatser och verksamhet som staden har för personer med funktionshinder håller bra kvalitet, att brukarna får alla insatser de har rätt till och behov av så att de får kva- litet i hela sin livssituation. Många har mer än en insats och då är det ju viktigt att det finns en samordning som fungerar, säger Lena Tengvall.


Lena Tengvall betonar att hon och Ann-Kristin Sandebjer kommer att ha ett brukarperspektiv. En viktig aspekt blir också att granska att brukarna har inflytande och kan vara med och bestämma och påverka det stöd de får.


–Det är också väldigt viktigt att man som brukare får information och känner till sina rättigheter, säger Lena Tengvall.


Funktionshinderinspektörerna kommer att granska ett område i taget. Vilket område de ska börja med kommer att bestämmas efter samråd med handikappråd, intresseorganisationer och brukare.


–Det måste bli så eftersom vi ska gå på djupet i vår granskning. Det finns ju så många olika insatser och verksamheter och tittar man lite på allt blir det svårt att få en helhetsbild, säger hon.


Lena Tengvall och Ann-Kristin Sandebjer tänker använda flera olika metoder vid sina granskningar.


–Det kommer säkert att innefatta att vi intervjuar brukare, träffar intresseorganisationer och anhöriga och skickar ut enkäter. Men framför allt är det ju jätteviktigt att vi är ute i verksamheterna och träffar folk för att se hur det ser ut och hur det funkar.


Ett exempel på ett område att granska är bostäder. Då kan granskningen omfatta både om brukaren får en bostad men även allt runt omkring, om det är tillräckligt mycket personal och om individen får den service och hjälp som behövs.


–Det handlar inte bara om att man har en bostad utan också om innehållet, hur man har det i sitt boende med fritid, personligt stöd och omvårdnad, säger Lena Tengvall.


I inspektörernas uppdrag ingår också att de ska granska både privatdrivna och offentligt drivna verksamheter. En annan viktig del i deras arbete är att hitta och lyfta fram bra exempel.


Både Ann-Kristin Sandebjer och Lena Tengvall har lång erfarenhet av att jobba med både psykiskt och fysiskt funktionshindrade. Lena Tengvall som LSS-handläggare, kurator och projektledare och Ann-Kristin Sandebjer som chef inom so- cialpsykiatri och missbruk och avdelningschef för handikappomsorg.


Inspektörerna började på sina nya jobb i förra veckan och räknar med att komma igång med sina inspektioner efter årsskiftet. Fram till dess ska de ta fram metoder för hur de ska arbeta. Grunden blir en instruktion som kommunstyrelsen har antagit.


Sedan tidigare har Stockholms stad en funktionshinderombudsman, äldrevårdsinspektörer och skolinspektörer.


–I vårt uppstartsarbete ska vi ta kontakt med dem, ta del av deras erfarenheter och se hur de har lagt upp sina arbeten. Det är väldigt viktigt att det finns en tydlighet i hur arbetet ska genomföras, säger Lena Tengvall.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE