Publicerad 14 augusti 2007 Uppdaterad 14 augusti 2007

Bristande säkerhet för socialsekreterare

Hot, våld och hög arbetsbelastning är stora arbetsmiljöproblem för personalen i socialtjänsten. Vid en riksomfattande granskning där Arbetsmiljöverket gjorde 400 inspektioner ställde inspektörerna över 1 300 krav på åtgärder.

Våld med sparkar och slag och hot om att spränga personalen i luften, tända eld på socialkontoret, skära halsen av socialsekreterare och sticka ner vakten. Arbetsmiljöverkets lista med anmälningar av hot och våld är lång och bekräftar tidigare rapporter om hur vardagen ser ut för många anställda i socialtjänsten.


 


Arbetsmiljöverket har granskat socialsekreterarnas arbetsmiljö för att kontrollera att arbetsgivarna gör vad de ska för att socialsekreterarna ska ha en bra arbetsmiljö. Men de 400 inspektionerna på 139 arbetsplatser i 97 kommuner visar att det finns många brister. Sammanlagt har Arbetsmiljöverket över 1 300 krav på förbättringar.


 


När det gäller hot och våld, som står för över 700 av anmärkningarna, visar det sig att många arbetsplatser saknar uppdaterade handlingsplaner för vad personalen ska göra om de utsätts för våld.


 


Det är också vanligt att personal inte känner till rutinerna i akuta situationer. Flera anmärkningar gäller också larmen. De allra flesta socialkontoren har larm och rutiner men det är vanligt att alla inte känner till detta.


 


Det är också stora skillnader i hur man tar emot besökare. På vissa kontor känner sig personalen säker på att inte behöva möta främmande personer inne på avdelningen men flera kontor får anmärkningar på att obehöriga kan ta sig in obemärkt alldeles för lätt. Arbetsmiljöverket har till och med hittat vissa kontor där obehöriga kan ta sig in från flera håll.


 


Arbetsmiljöverket har också tittat på lokalernas utformning som har stor betydelse för säkerheten. Den vanligaste anmärkningen är att socialsekreterarna saknar reträttväg som kan vara mycket viktigt i krissituationer.


 


Men det är inte bara hot och våld som är ett arbetsmiljöproblem. Granskningen visar också att många socialsekreterare har en hög arbetsbelastning. Många känner sig pressade när mycket jobb och för små resurser förhindrar möjligheterna att leva upp till intentionerna i socialtjänstlagen. Det är vanligt med psykosomatiska besvär och på flera kontor uppgav socialsekreterarna att många går till jobbet trots att de är sjuka. Det tycker inte att de har tid att vara hemma och vill inte lasta över sin arbetsbörda på hårt belastade kollegor.


 


Arbetsmiljöverket kräver att flera arbetsgivare måste förbättra kontrollen på arbetsbelastningen och vidta åtgärder när personalen får för mycket jobb. Socialsekreterarna måste också få bättre hjälp med prioriteringar när de inte hinner med allt arbetsuppgifter.


 


Arbetsmiljöverket påpekar också att det är viktigt att kontrollera att även cheferna har en rimlig arbetsbelastning. Annars blir det svårt för dem att vara ett stöd för personalen.


 


Nästan hälften av Arbetsmiljöverkets anmärkningar gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna, det vill säga att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön. Vanligt förekommande är att det saknas policy och rutiner. Det är också vanligt att chefer inte vet vilka arbetsmiljöuppgifter som ingår i deras ansvarsområde.


 


Den landsomfattade granskaningen pågick från hösten 2005 till 31 december 2006.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE