Publicerad 27 juni 2007 Uppdaterad 28 juni 2007

Barnutredningar har blivit bättre

Socialtjänstens barnavårdsutredningar har blivit allt bättre. En granskning som länsstyrelsen har gjort i Stockholms län visar att socialtjänsten har blivit bättre på att lyssna på barnen.

Alla länsstyrelser i landet har fått i uppdrag av regeringen att granska den sociala barn- och ungdomsvården och rapportera brister. Granskningen av 730 utredningar i Stockholms läns 26 kommuner visar att barnavårdsutredningarna har blivit bättre.


 


Utredningarna handlar ofta om barnmisshandel, våld mellan föräldrar, alkohol- och drogmissbruk och brister i föräldrars omsorgsförmåga.


 


En viktig faktor för att en barnavårdsutredning ska bli bra är att barnen själva kommer till tals. Tidigare granskningar visar att det är mycket viktigt att barnen får utrycka sina åsikter. Barnens behov och föräldrarnas förmåga blir i alla avseenden betydligt bättre beskrivna när handläggaren har haft en egen kontakt med barnen.


 


Granskningen av utredningarna i Stockholms län visar att barnen har fått komma till tals i 85 procent av utredningarna men det skiljer mellan kommunerna. Tyresö och Botkyrka utmärker sig negativt. Där har 30 respektive 26 procent av barnen inte kommit till tals. I Stockholms stad har dock nästan alla barn som har blivit utredda talat med en socialsekreterare.


 


Skälen till varför barnen inte får komma till tals varierar. I vissa fall bedömer socialtjänsten att det kan vara till skada för barnet i andra fall vägrar barnet träffa handläggaren. Det förekommer också att föräldrarna vägrar delta och i andra fall har handläggaren bedömt att en träff inte är nödvändig för utredningen.


 


I utredningarna blir barnens personlighet, relationer, känslomässiga- och beteendemässiga utveckling och förmåga att klara sig själv allt bättre beskrivna. Men utredningarna innehåller främst hur det går i skolan och förhållandet till mamman. Relationen till pappan, syskon och andra närstående saknas fortfarande i många utredningar.


 


När det gäller föräldrarnas förmåga att ge sina barn omsorg är det framförallt känslomässig värme som beskrivs. Det är sämre med utredningar av förmågan att ge grundläggande vård som sömn och hygien och om föräldrarna intresserar sig för barnens skolgång.


 


Ytterligare en brist som länsstyrelsen påpekar är att socialtjänsten i en fjärdedel av utredningarna inte har tagit reda på om barnet varit utsatt för övergrepp, våld eller mobbning.


 


En rapport om granskningen ligger på länsstyrelsen i Stockholms hemsida (pdf).


 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE